Mirrors

Antique French gilt Louis XV mirror

Antique French gilt Louis XV mirror

£390.00
Large antique French Louis Philippe gilt mirror

Large antique French Louis Philippe gilt mirror

£490.00
Wide antique French Louis Philippe mirror / overmantel

Wide antique French Louis Philippe mirror / overmantel

£490.00
Large French antique gilt overmantel mirror - Louis Philippe

Large French antique gilt overmantel mirror - Louis Philippe

RESERVED
Antique French Louis Philippe painted mirror c1850 - foxed glass

Antique French Louis Philippe painted mirror c1850 - foxed glass

£290.00
Antique French gesso and painted crested mirror - heavily foxed glass

Antique French gesso and painted crested mirror - heavily foxed glass

£390.00
19th century French gilt mirror

19th century French gilt mirror

£390.00
Vintage French Venetian mirror

Vintage French Venetian mirror

£260.00
Antique French 19th century gesso gilt Louis Philippe mirror

Antique French 19th century gesso gilt Louis Philippe mirror

£290.00
Large antique French gilt Louis XV mirror c1880

Large antique French gilt Louis XV mirror c1880

RESERVED
Antique French gilt crested mirror

Antique French gilt crested mirror

RESERVED
Antique French Louis XV crested gilt leaner mirror

Antique French Louis XV crested gilt leaner mirror

RESERVED
19th century French Louis XV painted mirror - bevelled glass

19th century French Louis XV painted mirror - bevelled glass

£340.00
Antique French gilt rectangular overmantel mirror

Antique French gilt rectangular overmantel mirror

RESERVED
Huge 19th century French antique gilt leaner mirror overmantel

Huge 19th century French antique gilt leaner mirror overmantel

RESERVED
Large French antique painted trumeau mirror - mercury glass

Large French antique painted trumeau mirror - mercury glass

£290.00
Large 19th century French gilt leaner mirror mercury glass

Large 19th century French gilt leaner mirror mercury glass

RESERVED